Basın Açıklamaları
Duyurular
MİSYON

Toplumsal refahın artırılmasını sağlamaya yönelik olarak gelirleri adalet, tarafsızlık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak ve vergi sisteminin basitleştirilmesi ile uyumun artırılmasına katkıda bulunarak mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır.

VİZYON

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ederek vergide kayıp ve kaçağı önlemek, teknoloji kullanımını geliştirerek etkinlik ve verimliliği artırmak, mükellef hizmetleri yönetimini oluşturmak sureti ile her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, güvenilir, etkin, şeffaf bir idare olmaktır.

Görev, Yetkİ ve Sorumluluklar
  • Devletin Gelir, Vergi ve Tahsilatla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlayıp onaylamaları için ilgili mercilere sunar.
  • Devletin tüm vergi ve gelirlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Mali ve İdari yönden takibini, denetimini ve tahsilatını gerçekleştirir.
  • Devletin gelir kaynaklarını artırmak için gerekli önlemleri alıp uygulamaya koyar.
  • Gelir takdiri ile vergi tarkı, tahakkuku ve tahsilatı ile ilgili uygulama ve tebliğat işlemi yapar.
  • Vergi yükümlülüklerini saptar, mali durumlarını araştırır, inceler, kıymet takdiri yapar takdirlere karşı itirazları inceler ve sonuçlandırır.
  • Devletin parasını idare ve muhafaza eder.